Volební program

ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ OPAVA

ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ OPAVA

Energetické úspory a vlastní výroba energie: městská elektrárna

Energie i teplo jsou stále dražší. Peníze, které ušetříme díky investicím do úspor nebo do vlastní výroby energie, nám pak umožní řešit další problémy města od chodníků přes školky až po podporu kultury a sportu. 
 
 • Budeme nadále účelně snižovat energetickou náročnost vlastních budov, a to zejména zateplováním.
 • Budeme pracovat na výrobě vlastní energie - solární panely na městských budovách, využití dalších obnovitelných zdrojů energie.
 • Uděláme podrobný energetický plán města a zahrneme do něj i bytové domy.
 • Velký potenciál vidíme ve zpracování odpadů - z biologického odpadu mohou městské bioplynové stanice vyrábět plyn.
 • Podpoříme SVJ a bytová družstva v podobě poradenství, dotací nebo půjček, aby i domy, které nepatří městu, mohly vyrábět vlastní energii.
 • Uspořené peníze účelně využijeme, například na snížení jízdného v MHD, městských poplatků, nájemného apod.
 • Investujeme do chytrého veřejného osvětlení, které umožní uspořit energii, omezit světelný smog, přitom ale nesníží bezpečnost města.
 • Podpoříme další výměny kotlů tak, aby lidé ušetřili za energie a město mělo čistější vzduch.
OPAVA - MĚSTO SE SMYSLUPLNOU DOPRAVOU

OPAVA - MĚSTO SE SMYSLUPLNOU DOPRAVOU

Chodec je nejzranitelnější prvek silničního provozu, proto je jeho bezpečnost naší prioritou. Podporujeme především cyklistickou a veřejnou dopravu šetrnou k našemu ovzduší. 

 • Prosadíme změnu tarifního systému tak, aby se při platbě kartou (ODIS karta, platební bankovní karta) neplatilo za přestup.
 • Nepřipustíme snížení rozsahu dopravní obslužnosti poskytované dopravním podnikem.
 • Navýšíme finanční investice do oprav a rekonstrukcí chodníků.
 • Podpoříme výstavbu nového parkovacího domu u nemocnice.
 • Propojíme torza stávajících cyklostezek tak, aby na sebe navazovaly.
 • Nadále budeme podporovat systém sdílených kol, který díky naší iniciativě v Opavě vznikl.
 • Zvýšíme počet stojanů pro kola.
 • Nepřipustíme zřizování parkovacích míst na úkor zelených ploch.
 • Při rekonstrukci stávajících parkovacích ploch budeme preferovat propustné plochy místo asfaltu a betonu.
 • V parkovacích domech zajistíme možnost celodenního stání za zvýhodněnou cenu a zřízení několika širších parkovacích míst pro rodiny s dětmi.
 • Podporujeme snížení počtu silničních pruhů na Těšínské ulici ze čtyř na dva, a to především v zájmu větší bezpečnosti pro přecházející chodce. V obou směrech vybudujeme pruhy pro cyklisty.
ZDRAVÁ A ČISTÁ OPAVA

ZDRAVÁ A ČISTÁ OPAVA

Klimatická změna se dotýká každého z nás, všichni si přejeme čistší město plné zeleně. Zasadíme se o aktivní zavádění opatření snižující dopady letních veder. Budeme pečovat o nové květiny, keře i stromy. Budeme dbát o takové nakládání s odpady, které je "zdravé" pro naše město.

 • Budeme aktivně podporovat plnění adaptační strategie města na změnu klimatu - jedná se zejména o opatření bojující s neúnosným horkem v letních měsících:
  • zasadíme se o větší množství výsadeb květin, stromů a jedlých keřů na území města, zlepšíme následnou péči o vysazené stromy na okrajích města;
  • budeme pokračovat v hledání míst pro nové zahrádkářské osady a komunitní zahrady, zachováme stávající zahrádkářské osady;
  • vybudujeme ve městě několik pítek pro lidi i psy.
 • Zaměříme se na kastraci toulavých koček.
 • Podpoříme další rozšiřování re-use centra (centra pro znovupoužití odpadů), které díky naší iniciativě v Opavě vzniklo.
 • Zajistíme kontejnery na bioodpad na všech sídlištích.
 • Postavíme obecní kompostárnu a/nebo bioplynovou stanici. Budeme hledat smysluplné využití směsného odpadu místo skládkování.
 • Zvýšíme četnost svozu tříděného odpadu. Chceme-li, aby lidé třídili, nemohou přicházet k přeplněným kontejnerům.
 • Zavedeme na veřejných místech koše na tříděný odpad.
 • Na akcích města zavedeme povinně vratné nápojové kelímky. Město musí jít ve snižování objemu odpadu příkladem.
 • Vypracujeme podrobný plán pro systematické hospodaření s dešťovou vodou ve městě.
OPAVA - MÍSTO PRO SPOKOJENÉ ŽITÍ

OPAVA - MÍSTO PRO SPOKOJENÉ ŽITÍ

Palčivou otázkou dnešních dnů je kromě energetické krize také dostupné bydlení. Zasadíme se o rozšiřování bytového fondu města, dostatek míst ve školkách a školách, abychom umožnili rodičům brzký návrat do zaměstnání. Zaměříme se na podporu rodin i bezpečnost ve městě.

 • Zajistíme dostatek míst ve školkách i pro dvouleté děti. Maminky musí mít možnost nastoupit dříve do práce, zvláště v dnešní finančně složité době.
 • Zaměříme se na prevenci šikany a rizikového chování ve školách.
 • Budeme usilovat o to, aby každá škola měla k dispozici školního psychologa.
 • Podpoříme zájem o alternativní školské přístupy tam, kde současná nabídka nedostačuje. Nadále budeme podporovat školy s principy Montessori pedagogiky.
 • Budeme rozvíjet bytový fond města. Bez dostupných bytů nelze zabránit odlivu mladých lidí z Opavy.
 • Budeme nadále podporovat nízkoprahové kluby pro volnočasové aktivity mládeže nejen jako důležitou součást prevence kriminality.
 • Budeme usilovat o výstavbu nového bazénu s wellness a atrakcemi pro děti. Jsme ale pro rozumný, energeticky a finančně udržitelný projekt, který bude odrážet skutečnou potřebu našich občanů.
 • Podpoříme odlehčovací služby (sociální služby, které poskytují pomoc lidem dlouhodobě pečujícím o postiženého).
 • Nadále budeme podporovat Slezskou nemocnici.
 • Podpoříme chybějící zdravotnické profese, především zubaře a pediatry (např. poskytnutím městského bytu, levnějšího nájmu apod.).
 • Zasadíme se o to, aby městští strážníci byli ve městě vidět, a to především ve večerních a nočních hodinách a na exponovaných místech (nádraží, parky).
 • Zaměříme se na dopravu u škol a školek, tak aby bylo prostředí u nich bezpečné a podporovalo děti i rodiče v tom, aby se do bezprostřední blízkosti škol dopravovali pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou.
 • Omezíme ohňostroje a další pyrotechniku na území města s výjimkou silvestrovských oslav a dalších přesně vymezených dnů. Chceme tím přispět ke zvýšení bezpečnosti, ochraně majetku a zdraví nás, psů i dalších zvířat ve městě.

   

OPAVA - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PERLA SLEZSKA

OPAVA - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PERLA SLEZSKA

Město Opava se může chlubit nejen krásným divadlem, ale také bohatou kulturou a podporou sportu. Postavíme se za oba divadelní soubory, neztratíme pouto se slavnou opavskou rodačkou Joy Adamsonovou a budeme aktivně podporovat sport přispívající ke zdraví nás i našich dětí a mládeže.

 • Jsme pro systematické oživování veřejného prostoru. Chceme, aby bylo umění všude kolem nás: zapojíme opavské umělecké školy a jejich absolventy, podpoříme mobilní galerie, zvukové instalace, graffiti apod.
 • Podpoříme vznik muzea afrického umění v Bredě s vazbou na slavnou rodačku Joy Adamsonovou
 • Zasadíme se o to, aby Slezské divadlo bylo i nadále dvousouborové.
 • Najdeme nové důstojné místo pro loutkové divadlo.
 • Město by mělo v rámci sportu podporovat všechny skupiny obyvatel. Nebudeme proto upřednostňovat jeden sport, ale zasadíme se o to, aby mohlo sportovat co nejvíce lidí, od rodin s dětmi po seniory.
Image