Čtvrté zasedání zastupitelstva se konalo v řádně naplánovaném a schváleném termínu 9. března od 9 hod. dopoledne. Program nezahrnoval žádný zásadní bod a ani žádný návrh, který by vzešel z dílny nového vedení města, přestože už na radnici kroutí čtvrtý měsíc a období „100 dnů hájení“, kterým se především představitelé ANO mnohokrát zaklínali, uběhlo už v půlce února. Předloženy byly projekty z minulého volebního období a provozní záležitosti. A tak se nejzajímavějším stal poslední bod programu, kterým jsou dotazy, připomínky a podněty zastupitelů.

Už při schvalování programu jednání došlo ke změně a to ze strany naší zastupitelky Olgy Pavlíčkové, která se rozhodla stáhnout bod „26/4 Změna způsobu stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za vykonávání občanských obřadů“. Bod předložila již na prosincové zastupitelstvo, kde proběhla sáhodlouhá diskuse, ze které jednoznačně vyplynulo, že současná koalice nemá zájem na odměnách oddávajících (tedy hlavně zastupitelů ANO a ODS) cokoliv měnit, a to i když by to znamenalo šetření. Nicméně nikdo z koalice nepřednesl v prosinci žádný protinávrh a návrh Olgy předložený v materiálu nebyl schválen. Bod zůstal bez schváleného usnesení a v tom případě musí být, podle jednacího řádu, bod znovu předložen na následující zastupitelstvo. K tomu nedošlo. V lednu bod nebyl předložen a dokonce byla snaha vedení vyhnout se zařazení bodu i v březnu.

Nový rektor i ředitel policie

Úvodní část jednání zpestřila vystoupení nového rektora Slezské univerzity, Doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D. a nového ředitele Policie ČR Krajského ředitelství policie MS kraje, plk. PhDr. Bc. Petra Častulíka. Personální změny v obou institucích ovlivňujících život v našem městě vítám. Je příjemné vidět v čele Slezské univerzity po 25 letech a době neustálé „recyklace“ některých sběratelů titulů a funkcí konečně novou a generačně mladší tvář. Pan Tuleja, ekonom a bývalý děkan Obchodně podnikatelské fakulty SU v Karviné, si připravil zajímavou prezentaci o univerzitě a její důležitosti pro náš region – jako významného zaměstnavatele (zveřejnil dokonce průměrné platy akademiků: cca 32,5 tis. i neakademických pracovníků 19,7 tis. Kč), instituci, která se snaží omezit odliv mladých lidí z našeho kraje, ale má také univerzitu 3. věku, která pomáhá seniorům být aktivní. Zdůraznil také, že je připraven s městem úzce spolupracovat. Ředitel PČR plk. Častulík byl o poznání stručnější. Tento specialista na drogy přišel do Opavy z Bruntálu, kam byl, pro změnu, odejit jeho předchůdce Radovan Krygel. Tak snad teď bude i v našem městě policie ještě lépe „pomáhat a chránit“ před nekalostmi, bez ohledu na to, kdo je viník, s kým se zná a ke které politické straně patří.

Převody pozemků a hrobek

Následoval blok bodů primátora Martina Vítečka (ANO), a to majetkové záležitosti, v rámci nichž jsme schválili celou řadu převodů pozemků. V dalších bodech byl schválen Městským lesům souhlas s pořízením lesního pozemku; a nebo také bezúplatný převod rodinné hrobky významného opavského architekta Otto Reichnera z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města a zároveň se město vzdalo předkupního práva u několika dalších hrobek. Byly schváleny dotace na organizaci kovářského sympozia (20 tis. Kč), pro Klub přátel tělesně postižených dětí při MŠ El. Krásnohorské na každoroční pobyt u moře v Chorvatsku (70 tis. Kč) a na oslavy 70. výročí založení profesionálního sboru hasičů v Opavě, které vyvrcholí poslední dubnový víkend (60 tis. Kč).

Zapsaní prvňáčci budou mít nová hřiště

Další blok bodů se týkal investic, školství a sportovních organizací města, tedy oblastí patřících do gesce náměstkyně primátora Simony Bierhausové (ANO). Ani mezi těmito body nebylo nic, s čím by přišla nově zvolená koalice. Z oblasti školství: zápis žactva do 1. tříd a dodatky ke zřizovacím listinám, kterými se změnil stav svěřeného majetku – nově vybudované sportoviště pro ZŠ Kylešovice za 3,3 mil. Kč; rekonstrukce sociálního zařízení na ZŠ Šrámkova za 1,2 mil. Kč; rekonstrukce hřiště ZŠ Vrchní za 1,3 mil. Kč – vše akce minulého volebního období a koalice SOS pro Opavu a ČSSD.

Z investic byly předloženy nezbytné smlouvy o dílo pro „Parter Olomoucká – Sokolovská – Vančurova“ a přehled realizace investičních akcí v roce 2014, ze kterého jsme se mj. dozvěděli, že bylo zrušeno provedení rekonstrukce objektu Hradecká 16. Přitom právě pro tento objekt (kde sídlí řada organizací poskytujících sociální služby) byl již před volbami připraven projekt a také žádost o dotaci, kterou se nové vedení z neznámého důvodu rozhodlo nepodat.

V posledním bodu tohoto bloku byla schválena změna stanov obchodní společnosti HALA OPAVA a.s., která se tímto mění na Basketbalový klub Opava a.s. Důvodem této změny je především to, že došlo na konci minulého volebního období k převodu majetku, tedy multifunkční haly ze společnosti Hala Opava a.s. do majetku města jako jediného vlastníka této obchodní společnosti.

Blok náměstka primátora Josefa Stiborského (KDU-ČSL) zahrnoval jediný bod a to schválení smluv o poskytnutí účelové dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2015. Jen díky v lednu svolanému mimořádnému zastupitelstvu se i letos stihnou dotace rozdělit poskytovatelům včas. Zkouškou pozornosti koaličních zastupitelů byl návrh opozičního zastupitele Tomáše Čvančary (ČSSD), který požádal rozdělení bodů a samostatné hlasování o dotaci pro Vilu Vančurovu, která prošla jen díky opakovanému hlasování.

Dotace pro Integrovaný plán rozvoje města letos končí

Následoval blok tří bodů náměstka primátora Dalibora Halátka (Změna pro Opavu) jediného matadora ve vedení městaJeho předkládané body zastupitelé většinově a bez připomínek schválili – vzali na vědomí: Zprávu z revizní komise Dobrovolného svazku obcí Opavsko, kde je naše město několik posledních let členem, a Oznámení o zahájení územního řízení v městské části Vlaštovičky, protože zde není platný územní plán. Schválena byla roční monitorovací zpráva za rok 2014 pro Integrované plány rozvoje města (IPRM) – podle které se v Kateřinkách zrevitalizovaly další plochy za 14 mil. Kč (z toho 11,9 mil. z evropské dotace) a zregenerovaly bytové domy (celkem už pomohla tato dotace zlepšit 2.021 bytů). Dokončena byla také regenerace Městských sadů za 26,8 mil. Kč a úprava parteru okolí ulice Ochranova za 10,2 mil. Kč. V tomto roce se bude z peněz dotace IPRM realizovat také „Regenerace vnitrobloku Olomoucká, Sokolovská“ a Regenerace parku sv. Hedviky“, díky navýšení dotace o 10 %, tj. 40,5 mil. Kč se budou v tomto roce realizovat také náhradní projekty, které jsou nasměrovány do oblasti sportu: výstavba víceúčelové tělocvičny v Komárově, vytvoření multifunkčního sportovního areálu a rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v Kylešovicích.

Granty

V posledním bloku se projednával bod, na jehož schválení již netrpělivě čekala nejen řada sportovců a milovníků kultury, tedy Granty pro rok 2015 v oblasti sportu, kultury a EVVO a životního prostředí. I u tohoto bodu proběhla jen minimální diskuse. Na můj návrh se hlasovalo o jednotlivých oblastech grantů samostatně. Ale zvrátit rozhodnutí rady v případě grantů v oblasti EVVO se mi nepodařilo. Rada totiž, oproti návrhu odborné komise, zamítla přidělení grantu ve výši 40 tis. Kč na pořízení ozdobných kamenů, které mají zkrášlit tři místa našeho města. Největším překvapením bylo, když pro můj návrh schválit dotaci, nehlasoval ani náměstek Halátek a to přesto, že ten stejný projekt ještě před rokem podporoval. Tehdy rada schválila také zapůjčení městských pozemků pro umístění okrasných kamenů. Je vidět, že tu Změnu bere opravdu smrtelně vážně… 🙂

Kdo všechno radí vedení města?

Zatímco se 26 bodů zasedání zvládlo projednat za 3 hodiny i s pauzou, poslední hodinu zabraly poslední dva body. Diskuse se točila hlavně kolem (ne)odpovědí či neúplných informací, které vedení města zastupitelům zaslalo na jejich dotazy z minulého jednání. Nejvíce zaujala odpověď na můj dotaz týkající se pana Martina Petráska a jeho vztahu k městu. Vyšlo totiž najevo, že na dohodu o provedení práce vykonává pro vedení města poradenství v oblasti mediální komunikace a prezentace. Za tuto činnost dostal v lednu 10 tis. Kč. A není sám, dalším placeným poradcem, a to pro oblast sportu, je zastupitel Milan Kolář. A to přesto, že je placen už jako předseda sportovní komise. Primátorovo zdůvodnění jeho kvalifikace bylo velmi originální: „Milan Kolář hrál hokej i v zahraničí a je čestný a spravedlivý“. Dozvěděli jsme se také, že se investice do těchto odborníků městu rozhodně vyplatí! Na oba poradce vyčlenila rada města pro tento rok v rozpočtu 240 tis. Kč a to bez ohledu na to, že je na magistrátu jeden zaměstnanec pro oblast sportu a dokonce tři zaměstnanci na vztah s veřejností, tedy tzv. PR.

Evergreenem se stávají dotazy mé kolegyně Olgy Pavlíčkové, na které buď nedostane žádnou odpověď anebo v lepším případě neúplnou. Např. lapidární otázka týkající se zrušení zveřejňování hlasování rady se řešila už třetí zastupitelstvo. Pokaždé s jinou odpovědí. Na dotaz, jak bude naloženo s žádostí opozičních stran o prostor ve zpravodaji Hláska, kterou dostal primátor v polovině února, se taky odpověď nenašla… chápu, dovolila jsem se zeptat 3 dny před 30-ti denní zákonnou lhůtou. A tak jsem, alespoň podala kolegům zastupitelům informace k likvidaci společnosti Pila Hrabství, s.r.o., která byla ukončena v prosinci minulého roku. Na můj požadavek byla zpráva o likvidaci přiložena v materiálech zastupitelstva. Město na provozování této společnosti prodělalo přes 34 mil. Kč, když investovalo do pořízení na konci 90. let minulého století 38 milionů a jediné finance, které se mu vrátily, byly z likvidačního zůstatku v objemu cca 3,4 milionů! Zatímco v minulém volebním období, kdy jsem za Pilu a její likvidaci zodpovídala jako náměstkyně, vystupoval pravidelně zastupitel a dnes i radní Marek Veselý (ODS), tentokrát se vyjádřit zapomněl. Neměl, co kritizovat, likvidace proběhla úspěšně i navzdory tomu, že se jeho obstrukcemi a zbytečným zdržováním o několik set tisíc korun městu prodražila.

I na tomto zasedání zastupitelstva, stejně jako na těch minulých, jsme podpořili většinu schvalovaných bodů, bez ohledu na to, že jsme v opozici. Za celý náš klub zastupitelů „Zelená pro Opavu“ mohu slíbit, že budeme i nadále podporovat projekty, které mají smysl a našemu městu prospívají. Povinností zastupitele je totiž pracovat ve prospěch města, ať už sedí na radnici anebo činnost koalice kontroluje z opozičních lavic.

Přeji všem krásné jarní dny!

Vaše

Pavla Brady

 

Na stránkách města a společnosti TV Polar je k dispozici videozáznam 4. zasedání opavského zastupitelstva, kde je možné shlédnout i jen jednotlivé body programu.