Zatímco páté zastupitelstvo tohoto volebního období lze počítat mezi ty nejkratší, to šesté naplánované na 27. dubna se protáhlo na 8,5 hodin. Po neproběhlém pátém zastupitelstvu se očekávaly od primátora informace k „odvolávání“ ředitelů městských společností a tak byli po celou dobu přítomni jak občané, tak i zástupci médií včetně kamery České televize, která věnovala dění v Opavě také úvodní část večerních Událostí v regionech

Opoziční zastupitelé – Olga Pavlíčková (Zelená), Tomáš Navrátil (ČSSD) a Hana Brňáková (Opavané) – požadovali hned v úvodu zasedání zařazení svých připravených bodů týkajících se Městských lesů, Městského dopravního podniku, Slezského divadla a Technických služeb. Přestože byly materiály k těmto bodům zaslány primátorovi M. Vítečkovi (ANO) v řádném termínu 10 dnů před zastupitelstvem, primátor body v rozporu se zákonem o obcích i jednacím řádem do programu nezařadil. Neprošlo ani schválení opozicí připravených bodů. Namísto toho navrhl primátor M. Víteček (ANO) svůj vlastní bod „Informace o činnosti organizací města“, který schválen byl.

Opava opět Hadamczikovem?

Hned v úvodní části jednání vzalo zastupitelstvo na vědomí výroční zprávy složek integrovaného záchranného systému, Městské policie Opava a závěrečnou zprávu o bezpečnostní situaci na území města za rok 2014. Následoval blok bodů předkládaných primátorem M. Vítečkem (ANO) a hned v prvním bodě Majetkové záležitosti města došlo ke změně a to na návrh opozičního zastupitele Vladimíra Javorského (KSČM). Směnu pozemků mezi městem a panem Pavlem Hadamczikem navrhl primátor Víteček bez doplatku, přestože pozemek pana Hadamczika má dle znaleckého posudku poloviční hodnotu, než pozemek města. Zastupitelé nakonec většinou 29 hlasů schválili běžně uplatňovaný postup, dle kterého by měl být městu rozdíl v cenách panem Hadamczikem doplacen. Já jen věřím, že se ze strany primátora nejednalo o záměrné zvýhodňování rodiny (synovce) známého hokejového trenéra tak, jak tomu bývalo za dob primátora Stanjury (ODS).

Pro koho je výhodná nová vyhláška o hazardu?

Po několika dalších majetkových bodech jako je zřízení věcných břemen či prodeje pozemků pod garážemi přišel na řadu návrh vyhlášky týkající se hazardu. K tomuto ostře sledovanému tématu se rozpoutala dlouhá diskuse, ve které se zejména zástupci ČSSD, ale i naše zastupitelka Olga Pavlíčková snažili koaliční zastupitele přesvědčit o tom, že schválení předloženého návrhu je cesta špatným směrem. Argumenty nepomohly, přestože pro koaliční návrh nehlasovali dokonce dva z náměstků primátora – Simona Bierhausová (ANO) a Josef Stiborský (KDU-ČSL), nová obecně závazná vyhláška byla 22 hlasy schválena. Pro hlasoval také radní Milan Němec (ANO), přestože na přímý dotaz potvrdil svůj zřejmý střet zájmů. Ve dvou z nebytových prostor v jeho vlastnictví jsou provozovány právě herny! Pan Němec má tedy zisk mj. také z hazardu, proč by měl tedy zájem na zavírání heren?! Nemůžeme se tedy divit, že si ANO regulaci pojalo po svém. Pozitivum nově schválené vyhlášky je, že zmiznou hrací automaty z hospod a restaurací. Nicméně mluvíme o pouhých 4 % výherních automatů z celkového počtu na území Opavy. Zároveň došlo ke zrušení, dosud platného, časového omezení provozování automatů v době od 22 hod. do 10 hod. – tedy doba, kdy se prohrává nejvíce peněz. Místo toho bude zákaz provozu v pracovní dny od 7 do 14 hod. údajně proto, aby do heren nechodili záškoláci. Tato primátorem prezentovaná domněnka ovšem není vůbec ničím podložena a tak to spíše vypadá na jinou verzi. V době od 7 do 14 hod. do heren prakticky nikdo nechodí a je to tedy pro provozovatele hracích automatů nejméně bolestivé. Vyhláškou se schválil také stop-stav tzn., že už v Opavě nebudou povolovány žádné nové herny, což je určitě pozitivní. Bohužel, nebyl primátor schopen říct, jak se bude postupovat dále, protože v této chvíli nemá město žádné prostředky pro rušení stávajících heren a omezování jejich počtu. Doslova řekl, že je to pouze první krok a že teprve teď bude hledat kontrolní mechanizmy! Přitom se stačilo podívat na znění vyhlášky, kterou jsem předkládala zastupitelstvu před rokem. Její součástí byly, jak kontroly, tak i rušení heren za nedodržování vyhlášky města. Tenkrát ovšem nebyl zájem o omezení hazardu mezi tehdejšími zastupiteli z koaliční ČSSD v čele s exprimátorem Jiráskem. Jaké jsou záměry současného primátora Vítečka (ANO)? Je předložení vyhlášky ulehčující provozování heren pouze výsledkem nepochopení anebo záměrem? A proč nepodpořili navrhovanou vyhlášku dva ze čtyř členů vedení radnice? Opět zůstalo příliš mnoho nezodpovězených otázek, které svědčí spíše o ne zcela čistých úmyslech primátora Vítečka (ANO) a jeho radních. Podpořen nebyl ani návrh naší zastupitelky Olgy Pavlíčkové, aby „rada vypracovala kontrolní mechanismus a předložila na dalším zastupitelstvu“. 13 opozičních hlasů pro schválení nestačilo.

Prostě jsme to zařídili!

Zastupitelé schválili nový statut finančního výboru a 200 tisícovou dotaci TJ Slezanu. V dalším bodě bylo schváleno „rozdělení zůstatků základních běžných účtů a Finanční vypořádání za rok 2014“. Zde je nutno říct, že z rozpočtu loňského roku zůstalo 92 milionů Kč! Od roku 2007 je to vůbec nejvyšší částka, která byla ušetřena. Za roky 2007 a 2008 se do následujícího roku převádělo 77 mil. Kč, v dalších letech byly částky o desítky miliónů nižší. Ušetřit se podařilo díky rozpočtu, který schválilo minulé zastupitelstvo s rozumnými výdaji a nepřeceněnými příjmy, které byly nakonec vyšší, než se naplánovalo. Tedy zásluha minulého vedení města, ke které se možná tentokrát bude hlásit také přetrvávající náměstek Halátek (Změna). Naše minulé vedení města (SOS a ČSSD), které primátor Víteček (ANO) a jeho kolegové často rádi kritizují za nejrůznější záležitosti včetně hospodaření a financí, zdědilo za rok 2010 po Stanjurově vedení sotva poloviční částku a to 44,6 mil. Kč oproti částce, kterou jsme Vítečkovu vedení radnice zanechali. Nicméně je možné, že se v dalším úvodníku v Hlásce z pera poradce Petráska s podpisem primátora dočteme, že 92 miliónů ušetřených z minulého roku zajistilo všemohoucí ANO v čele s Martinem Vítečkem, který do primátorského křesla zasedl už v listopadu 2014! 🙂

Kdo škodí Slezské univerzitě?

Delší diskuse se rozvinula v bodě „Schválení smluv“, jehož součástí byla smlouva na dotaci města ve výši 400 tis. Kč Hasičskému záchrannému sboru, 250 tis. Kč Slezské univerzitě a 700 tis. Kč Slezské nemocnici. Zatímco dotace hasičům je ve smlouvě specificky určena na odsávání výfukových plynů v garážích a dotace nemocnici na pořízení laparoskopického kontejneru vč. nástrojů, ve smlouvě s univerzitou na 250 tis. Kč se píše pouze obecně, že se finance použijí na úhradu nákladů spojených s podporou vědeckých, společenských, kulturních a sportovních aktivit. Primátor Víteček (ANO) nebyl ani tentokrát schopen zodpovědět na řadu základních dotazů. I já jsem ve svém vystoupení řekla, že univerzitu podporuji, ale mělo by být jasné, na co konkrétně město peníze dává. Potkala jsem se před zastupitelstvem s rektorem univerzity Doc. Pavlem Tulejou, který mi záměr využití peněz města ochotně a jasně vysvětlil. Když dohodu mezi městem a univerzitou nebyl schopen vysvětlit primátor Víteček (ANO), přednesla jsem veřejně, co mi bylo rektorem sděleno. Tedy, že mají být finance použity na akce univerzity, které pomohou s propagací našeho města. Ve snaze pomoci schválení dotace jsem přednesla také návrh, aby bylo vyúčtování 250 tisícové dotace univerzitě v příštím roce zastupitelům předloženo. Překvapivě hlasovalo pouze 15 opozičních zastupitelů a návrh nebyl schválen. Nechápu, čeho se koalice bojí anebo co se snaží schovávat. Hlasovali by jinak, kdybych řekla i to, že pan rektor Tuleja s předložením vyúčtování dotace žádný problém nemá a sám jej navrhl? Zatímco dotaci hasičům a nemocnici podpořilo 34 a 35 zastupitelů, pro dotaci Slezské univerzity nás hlasovalo 21, minimální počet nutný pro schválení je přitom 20. Díky nepřesvědčivému vystoupení primátora Vítečka (ANO) nepodpořili dotaci univerzitě ani všichni jeho vlastní koaliční zastupitelé. A to jsem se nedávno dozvěděla, že hlavním nepřítelem Slezské univerzity jsem právě já. 🙂

Bobtnající sportovní hala

Schválením Memoranda o česko-polské spolupráci a zprávy o činnosti orgánů města skončil blok bodů primátora. Další blok v programu předkládala 1. náměstkyně primátora Simona Bierhausová (ANO). Schváleny byly dodatky ke zřizovacím listinám škol, kterými se školám do správy přidávaly především nově pořízené majetku jako přírodní zahrady či termoregulační prvky. Zastupitelé schválili také řadu investičních akcí: rekonstrukce křižovatky v Komárově, výstavba nové tělocvičny ZŠ Komárov, park u kostela sv. Hedviky. Jednání se zadrhlo u smlouvy o dílo na výstavbu víceúčelové haly vedle stadionu SFC. Materiál byl předložen až na stůl, přestože se jedná o mnohastránkovou smlouvu o dílo, a opět se objevilo mnoho nejasností a dokonce i rozporů. Jenom cena haly se během několika posledních týdnů zvýšila téměř dvakrát! Z původně předpokládaných 17 mil. Kč je nakonec neuvěřitelných 29,2 milionů bez DPH! Nabídku na stavbu haly navíc podala pouze jediná firma a to Femont. Až na základě mnoha dotazů opozice, vyšlo najevo, že se původně zamýšlená hala v průběhu přípravy rozšířila na šířku i o WC pro návštěvníky stadionu a technologicky vylepšila. Z původního trabantu, budeme mít mercedes. Jestli nabobtnalou halu město opravdu potřebuje, co všechno se tam bude dít a kolik bude město stát, jsme se nedozvěděli. Očekává se proplacení z dotací, ale žádost o dotaci ještě předložena nebyla. Návrh Olgy Pavlíčkové na odročení bodu a vyjasnění všech nejasností, samozřejmě neprošel. 23 zastupitelů schválilo smlouvu na výstavbu haly, kolem které visí celá řada otazníků. Snad si jsou své zodpovědnosti dostatečně vědomi, když podpořili téměř 30-ti miliónového zajíce v pytli. Schválení zásad a vyhlášení dotací na činnost tělovýchovných jednot a sportovních klubů pro tento rok už proběhlo rychle, bez diskuse a za podpory 34 zastupitelů.

Všechny vás odvoláme

V bloku programu spadajícího do gesce náměstka Josefa Stiborského (KDU-ČSL) se sešly pouze tři body. Zatímco souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb i přesun účelové dotace na sociální služby pro ohrožené rodiny z Fondu ohrožených dětí na organizaci Eurotopia byly schváleny bez větší diskuse, u posledního bodu Městský dopravní podnik Opava (MDPO) se jednání zadrhlo.

Ještě před otevřením bodu, vyhlásila koalice přestávku na jednání a masírování posledních ze svých váhajících a neposlušných zastupitelů. Jednalo se jim o každý jednotlivý hlas, aby změnili stanovy dopravního podniku a o neposlušné představenstvo i dozorčí radu odvolali. Tyto zásadní změny souvisely s nedávným rozhodováním rady města, kdy se v případě MDPO radní neúspěšně pokusili odvolat z funkce ředitele společnosti Radka Filipczyka, který i po měsíci setrvával jak ve funkci ředitele, tak i na postu předsedy představenstva. Rada města totiž neměla pravomoci ani v jednom případě – ředitele jmenuje a odvolává představenstvo a představenstvo schvalovalo a odvolávalo zastupitelstvo. Tedy až doposud. Změnou stanov si rada své pravomoci posílila a od teďka může jmenovat i odvolávat členy představenstva i dozorčí rady sama.

Pozoruhodný byl už úvod náměstka Stiborského, ve kterém řekl, že daný bod na jednání předložil na pokyn rady, ale vidí určité nejasnosti v konkrétním modelu řízení společnosti a je vnitřně přesvědčen, že by měl být dopravní podnik řízen odborně. Navržené změny jdou přesně opačným směrem, v podniku se opět zvýší vliv politických zástupců. Zajímavý obrat postojů lze zaznamenat u zastupitelů ODS – M. Veselého a P. Czudka a Změny – D. Halátka. Všichni tři pomohli přesně před rokem prohlasovat změnu stanov dopravního podniku tak, aby byl politický vliv snížen na minimum. (I když tehdejší náměstek SOS a současný náměstek Změny D. Halátek hlasoval i před rokem kuriózně, jak pro schválení, tak i neschválení úprav stanov.) Přesně před rokem byl do představenstva instalován výkonný management, tedy ředitel a jeho náměstci a političtí zástupci zůstali jen v dozorčí radě s posílenými pravomocemi. Tento návrh protlačil tehdejší náměstek D. Žídek za výrazné podpory tehdejší opoziční ODS a proti mému nesouhlasu náměstkyně zodpovídající za společnosti města. Netrvalo rok a vše je jinak a Marek Veselý (ODS) si sype popel na hlavu a vše mění zpět. Náměstek D. Halátek (Změna) tyto obraty raději nekomentuje a jeho stranický kolega L. Witassek dal korunu všemu, když razantní změny včetně personálních změn zdůvodnil tím, že o dopravním podniku nemá dostatek informací. Právě složení odvolávaného představenstva a dozorčí rady si současná koalice (včetně zastupitelů Změny) schválila sotva před půl rokem na prosincovém zastupitelstvu. Nebylo by snadnější, kdyby se pánové domluvili se svým zástupcem v dozorčí radě s Ondřejem Veselým? Ostatně pokud jim nepodával informace dosud, proč si ho do dozorčí rady schválili znovu?

Předkladatel bodu náměstek J. Stiborský (KDU-ČSL) vyjádřil svůj postoj hlasováním jednoznačně – pro změnu stanov nehlasoval a v případě odvolávání představenstva a dozorčí rady se zdržel. Nepomohlo. Jeho kolega za KDU-ČSL, Jan Hanuš koalici jako jediný z lidovců podržel a návrhy byly schváleny těsnou většinou 20 hlasů.

Halátkovy spolky

Nekonfliktní záležitosti spadající do kompetence posledního z náměstků, Dalibora Halátka (Změna pro Opavu) jako je spoluúčast města na opravách památek v městské památkové zóně a založení spolku Turistické oblasti Opavské Slezsko, byly projednány docela rychle. Přestože řada podstatných informací souvisejících právě se založením spolku, do kterého bude Opava přispívat půl milionu korun ročně, zazněla až na základě dotazů. Nakonec bude vedle Národní sítě zdravých měst, Asociace cykloměst, Sdružení historických sídel a dalších sdružení, asociací a spolků, také v nově založeném spolku „turistickém“ zastupovat Opavu náměstek Halátek.

Nekompetentní je primátor!

Poslední část zasedání se stálými body jako jsou informace o došlých písemnostech, zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení či dotazy, připomínky a podněty se rozrostla o primátorem zařazený nový bod „Informace o činnosti městských společností“ a jednání se prodloužilo o víc, než dvě hodiny. Zastupitelé opozice a spolu s nimi občané a zástupci médií očekávali, že se po víc než měsíčním snažení, konečně dovědí důvody zběsilého „odvolávání“ ředitelů čtyř městských společností – Městských lesů, Městského dopravního podniku (MDPO), Slezského divadla a Technických služeb.

Primátor M. Víteček (ANO) si vzal úvodní slovo a překvapivě se zaměřil pouze na jedinou ze čtyř dotčených společností a to Městské lesy. K ostatním třem se nevyjádřil ani slovem a celý jeho proslov se pak navíc smrskl na osočování odvolaného ředitele René Binara, kterého Víteček osočil z neefektivního řízení, nehospodárnosti i zamlčování informací… Většina tvrzení se záhy ukázala naprosto účelovými. René Binar je elegantně popřel prezentací naprosto konkrétních číselných výsledků hospodaření lesů. Za tři roky svého působení zvýšil veškeré příjmy z doplňkových činností, snížil počet zaměstnanců a také výdaje na obhospodařovaný hektar lesa. Primátor Víteček prokázal svou fatální neznalost problematiky lesního hospodaření také při své úporné snaze komentovat prezentované. Svůj hlavní argument o neschopnosti ředitele postavil na tom, že chtěl R. Binar čerpat finance z pěstební rezervy. Přitom právě pěstební rezervu musí lesy (ze zákona) tvořit ze zisků v době, kdy se těží dřevo tak, aby se v následujícím období, kdy les dorůstá a nedá se těžit (cca 100 let), právě z těchto financí lesní porost mohl obnovit. Jinými slovy, když se za posledních dvacet let z městských lesů vytáhlo do rozpočtu 300 miliónů korun a lesy jsou oproti plánům o 50 % přetěženy, není možné je obnovovat jinak, než z pěstební rezervy, která je za tímto účelem tvořena! Své zoufalství primátor Víteček (ANO) korunoval tím, že na můj diskusní příspěvek reagoval osobním útokem a vyzval mě k tomu, abych vysvětlila, jaký mám vztah k René Binarovi a že vlastním ve Skřipově nemovitosti. Otázky primátorova „výslechu“ nápadně připomínaly komentáře v internetových diskusích. Sice to má s daným tématem pramálo společného, ale znovu i zde vysvětlím, s René Binarem jsme chodili na stejnou základní školu (ne do třídy, jelikož je mladší). Před tím, než jsme pracovně řešili městské lesy, mluvili jsme spolu osobně přesně třikrát. V mém, dobrovolně zveřejněném a přístupném, majetkovém přiznání je také nemovitost v obci Skřipov. Dům, který je již mnoho let neobyvatelný a čeká na rekonstrukci, jsem dostala darem, jedná se o rodinný majetek. A ano, už po několikáté, veřejně přiznávám, že i díky tomu, že městské lesy velmi dobře znám, mám k nim osobní vztah a záleží mi na nich. Přizná veřejně také primátor M. Víteček (ANO) skutečné důvody, proč se potřeboval za každou cenu zbavit schopného lesního odborníka, ředitele Ing. René Binara a komu tím prospěl? Je dobré připomenout, že se v posledních dvaceti letech jako zombie, vždy opakovaně poblíž každého vedení města objevuje neúnavný zájemce o zisky z opavských městských lesů v podobě majitele soukromé společnosti Opavské lesní, a.s. Jindřicha Grossera. Tento pán s velkými majetky a dlouhými prsty, je také polovičním vlastníkem vydavatelství Regionu Opavsko. Že by tyto obchodní zájmy nějak souvisely s tím, že daný týdeník píše o současném vedení radnice hlavně dobře? J

Ředitelé bez věšteckých schopností

Tak, jak nebyl schopen primátor M. Víteček (ANO) přesvědčivě vysvětlit skutečné důvody odvolání ředitele městských lesů, nebyl schopen vysvětlit ani další razantní změny týkajících se dalších tří společností města. V případě dopravního podniku byl hlavním mluvčím rady radní M. Veselý (ODS). Ten vysvětloval, že byly personální změny nutné, aby získala politická reprezentace města na řízení dopravního podniku vliv. Když jsem se před rokem jako náměstkyně snažila zabránit tomu, aby se stal v MDPO ředitel Ing. Radek Filipczyk „neomezeným“ vládcem, zastávala ODS naprosto opačný názor a byl to právě také M. Veselý, který Filipczykovi k jeho pevné pozici svým hlasem pomohl.

Ředitel Slezského divadla dopadl zdánlivě nejlépe. Rada města schválila pouze vypsání výběrové řízení na jeho místo. Pan Ing. Jindřich Pasker tak stále doufá, že má šanci uspět a být na své místo znovu vybrán. Oficiálním důvodem je, že byl v roce 2007 jmenován Stanjurovým vedením jako krizový manažer bez výběrového řízení. Divadlo v té době přebíral s 8 milionovým dluhem, který se mu podařilo během několika let srovnat. Nicméně v kuloárech se proslýchá, že nevyhovuje náměstku Halátkovi (Změna). Ten se mj. snažil do výběrové komise protlačit bývalého šéfa opery Damiano Binetti, který má na ředitele Paskera pořádnou pifku za to, že ho z divadla před lety propustil. Podle mého názoru naprosto oprávněně, ačkoliv vůbec nepochybuji o jeho uměleckých kvalitách, pobýval mnohem častěji na Maltě, než v opavském divadle, jehož byl zaměstnancem.

Ze všech čtyř případů se snad dá pouze případ Technických služeb (TS) považovat za jakž takž zvládnutý. Zde se jednatelé společnosti náměstka D. Halátek (Změna) a radní Lukáš Kovařík (ANO) s ředitelem Alešem Žižlavským domluvili, že zůstane ve funkci až do doby, kdy bude vybrán ředitel nový. Zatímco jsme se od dlouholetého jednatele (od r. 2011) TS D. Halátka nedozvěděli prakticky nic, pan Kovařík, který je jednatelem teprve šestý měsíc, se zorientoval v dané problematice docela rychle a byl dokonce, jako jediný, schopen odpovídat jasně, zřetelně a bez vytáček. Bylo to poprvé, kdy byl někdo schopen na zastupitelstvu odpovědět i Olze Pavlíčkové (Zelená) na všechny její otázky.

Naprosto zřejmé je to, že žádný z dotčených ředitelů, nedostal jakékoliv výtky ke své práci, natož písemné, nebyla jim dána šance pokusit se splnit zadání nového vedení radnice, protože jim ani žádné zadání nestačilo nové vedení sdělit. V případě lesů byl ředitel odvolán, dva dny poté, co nechal primátor zahájit kontrolu a bez toho, aby počkal na její výsledky.

A jak tentokrát dopadl poslední bod jednání, tj. „Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO“? I tentokrát byl tento bod hlavně o urgencích nezodpovězených dotazů z minulých zasedání. A primátor Víteček (ANO) už se vypracoval tak daleko, že porušuje jednací řád, zákon o obcích a místo toho, aby se nad sebou zamyslel a plnil, co má, začal veřejně diskutovat o tom, na co se mají zastupitele ptát a na co ne, protože on nechce odpovídat.

Chce se mi zvolat, pán Bůh s námi! Obávám se totiž, že si před těmi střelci na radnici, si už nemůže být v našem městě nikdo ničím jistý.

Přeji Vám bezpečné a slunečné dny!

Vaše

Pavla Brady

Na stránkách města a společnosti TV Polar je k dispozici videozáznam 6. zasedání opavského zastupitelstva.

Další informace o zastupitelstvu najdete tentokrát také v reportáži a rozhovoru s naší zastupitelkou P. Brady a primátorem M. Vítečkem (ANO)  v pořadu ČT Události v regionech.