Druhé zasedání zastupitelstva bylo svoláno na 15. prosince a to, i přes protesty opozice, už od 9 hodin ráno. Hlavním bodem programu posledního zasedání v roce byl již tradičně rozpočet města na rok následující.

Slíbili jsme, že tříděním ušetříte, ale to bylo před volbami

Ale ještě předtím se projednávala obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad. Tento bod předkládal náměstek Dalibor Halátek (Změna pro Opavu), který si agendu životního prostředí i Technických služeb ponechal i v tomto volebním období, tzn. že za ni zodpovídá již pátým rokem. Proto byla přinejmenším hloupá jeho „obrana“ vůči opozičním námitkám na kvalitu předložené vyhlášky, když tvrdil, že měl na přípravu pouze jeden měsíc! Na jednu stranu ztráta paměti, když už si nepamatuje, že jsme nastoupili na radnici v roce 2010 a on pokračuje i po volbách. Na druhou stranu si některé věci zapamatoval až příliš dobře, když mě stále oslovoval jako „paní náměstkyni Brady…“ Anebo mu už na radnici tak chybím? 🙂

Hlavní výtky nejen našeho klubu Zelená pro Opavu, ale také ze strany ČSSD a KSČM zaznívaly vůči předkládanému návrhu, který spočíval v tupém plošném zvýšení poplatku za odpady z 396 Kč na 495 Kč. A to přesto, že měla Změna ve volebním programu bod, ve kterém se říkalo „Kdo třídí odpad, ušetří“ a také, že „Ten kdo doma třídí, zaslouží si za svou iniciativu odměnu. Za každý naplněný pytel hozený do kontejneru, nebo odevzdaný v rámci pytlového sběru bude odečtena částka z poplatku daného občana…“. Když jsem ocitovala tuto část volebního programu Změny a podivila se nad tím, že občanům slibovali něco, co teď neplní, odborný garant a dnes zastupitel Ondřej Tůma na to nereagoval. Schválen nebyl ani můj návrh na zachování výše poplatku v původní výši, ani jiné návrhy opozice. Koalice (ANO, Změna, KDU-ČSL, Starostové, ODS) schválila navrhované zvýšení a do rozpočtu přispějí na straně příjmů 5 miliony korun všichni občané našeho města, mimo dětí do 3 let věku, které zůstaly i nadále osvobozeny. Když náměstek Halátek (Změna) tvrdil, že jen pokračuje v tom, co dělalo minulé vedení, zapomněl na to, že jsme několikrát společně zvýšení poplatku za odpady zabránili. Zvyšovat jej chtěl pravidelně exprimátor Jirásek při sestavování rozpočtu, vždy když mu chyběly peníze. A když mu to neprošlo, našlo se těch 5 mil. korun v téměř miliardovém rozpočtu jinde, bez finančního zatížení občanů. Ovšem současná koalice se rozhodla prostě jinak a občané to zaplatí.

Jak primátor tvrdě pracoval

Na pořad jednání přišel rozpočet. Už úvodní slovo primátora Martina Vítečka (ANO), který zodpovídá za finance, nás mělo varovat. Nedozvěděli jsme se, jak bývalo zvykem, jak je rozpočet sestaven, v jaké výši jsou příjmy, výdaje, jaká je filozofie atd. Hlavní sdělení primátora bylo „pracovali jsme“! „Začali jsme pracovat hned druhý den po zvolení a museli často pracovat až do večera… bylo to hodně práce“, informoval primátor. No, koho by napadlo, že když se člověk nechá zvolit primátorem, musí dokonce i pracovat?! Že by nebyl pan Víteček jako jednatel své společnosti založené začátkem tohoto roku na práci zvyklý? Olga Pavlíčková (Zelená) primátorovi připomněla, že dělá zodpovědnou práci, je primátorem města s téměř miliardovým rozpočtem a tak se očekává, že bude pracovat víc než v běžném zaměstnání. Pavel Stehlík (Zelená) ocitoval několik zpráv z facebookových stránek ANO 2011 Opava a novinových článků, ve kterých se zdůrazňovalo, v jak hrozném stavu nově zvolení představitelé města finance převzali.

Minulé vedení města rozpočet pro to nové připravilo. Nechtěli jsme totiž připravit svým následovníkům stejně nepříjemnou situaci, do které nás dostalo Stanjurovo vedení. Po volbách 2010 nebylo k rozpočtu připraveno vůbec nic a chybělo 500 mil. korun na financování připravených projektů. Primátor Víteček zdůraznil, že museli seškrtat výdaje o 10 %. Bohužel, při snaze rozpočet vyrovnat, protože město nemůže (jako např. stát) schválit schodkový rozpočet, škrtali hlava nehlava a bez jakéhokoliv reálného podkladu a na druhé straně si vylepšili příjmy desítkami miliónů za prodeje pozemků, které nemusí proběhnout. Rozpočet se evidentně sestavoval tak, aby se dal dobře prezentovat médiím bez ohledu na to, jak bude město v jeho rámci fungovat. Nejcitelnější snížení je u Městského dopravního podniku, jehož požadavky na příspěvek města činily 78 mil. Kč a který nakonec dostal pouhých 66 mil.! S takovouto částkou nebude MDPO schopen zachovat současný rozsah městské hromadné dopravy, ani pořídit nové trolejbusy, aby doplnil vozový park po nedávném požáru. Na dotaz, jak to s veřejnou dopravou primátor města myslí, se nechal slyšet, že je veřejná doprava luxus! Pan Víteček evidentně „sockou“ nejezdí!

Na dotaz Pavla Stehlíka (Zelená) na výdaje směřující do údržby bytových domů, jsme se dozvěděli, že se škrtly i peníze na výměny 4 výtahů a to bez ohledu na to, že se budou muset odstavit z provozu. Na druhé straně se na straně výdajů objevila nová položka „dotace Slezské univerzitě“ ve výši 300 tis. Kč. Na dotaz Olgy Pavlíčkové (Zelená), na co konkrétně budou tyto finance určeny, nebyl schopen primátor Víteček (ANO) odpovědět. Dozvěděli jsme se jen, že je to na projekty, ale ještě se neví na jaké. V další položce se pro změnu objevilo navýšení o 500 tis. Kč jako rezerva na služební auto pro vedení města. Primátor Víteček ale nebyl schopen říct, kolik že je v této chvíli na radnici aut a komu chybí! Odpověď jsme si dali sami – aut je na radnici dost a jsou maximálně 3 roky stará. Z minulého vedení si odkoupil auto pouze exprimátor Jirásek. Náměstek Halátek má svou původní Octavia kombi, primátor Víteček má Octavii sedan 1,9 po náměstku Žídkovi, náměstkyně Bierhausová dostala Octavii sedan 1,6, kterou jsem jezdila já a nevidomý pan náměstek Stiborský může využívat další dvě služební auta Superb a Octavii, které jsou i s řidiči. Zatímco se nechala rezerva na auto, které nikdo nepotřebuje, na sociálních službách se škrtalo tak, že nebude možné zachovat stávající rozsah. Olga Pavlíčková (Zelená) navrhla přesunout 500 tis. Kč z rezervy na auto a navýšit dotaci pro Slezskou nemocnici. Žádné připomínky opozice ovšem nebyly akceptovány a rozpočet byl schválen, přitom je už dnes zřejmé, že je takto neudržitelný! Ale mediálně se to bude prodávat lépe – „Prostě jsme byli schopni připravit vyrovnaný rozpočet a bez úvěru na předfinancování dotačních projektů, ANO.“

Ještě si nemohu odpustit jednu poznámku. V zastupitelstvu města jsem od roku 2006 a byla jsem již u schvalování 9. rozpočtu, ale nepamatuji si, že by, jak se tomu stalo letos, byl finančním výborem předkládaný rozpočet neschválen. Nikdy se také neprojednával rozpočet tak dlouho – 1,5 hodiny! – a nikdy nepadlo tolik dotazů, na které nikdo z vedení města neodpověděl!

Občané, na zastupitelstvu nejste vítáni

Projednání prvních dvou bodů zabralo prakticky celé dopoledne, pak se celkem rychle schválily dotace ostatní, majetkové záležitosti s převody pozemků a větší diskuse začala až schvalování harmonogramu zasedání zastupitelstev v roce 2015. Nikdo nezpochybnil data zastupitelstev, ale diskuse se opět točila kolem časů. Koalice a zastupitelé KSČM se ohlíželi především na své pohodlí, bez ohledu na občany, když schválili začátky jednání od 9 hod. dopoledne. I v tomto případě zazněly ze strany primátora Vítečka argumenty pro dopolední jednání, které nebyl schopen doložit. Nevěděl ani, kolik město tímto krokem ušetří, ani ve kterých srovnatelných městech je zastupitelstvo dopoledne (na tuto otázku odpověděl až po nápovědě ze strany pana tajemníka). Náš klub trvá na tom, že by měla být zastupitelstva v odpoledních hodinách tak, aby měli občané možnost přijít. Náš návrh ovšem nebyl schválen.

Ne, o sobě rozhodně nic neprozradíme!

Schválení vyhlášení kulturních, sportovních a EVVO grantů na rok 2015 i pojmenování nových ulic v lokalitě poblíž ulice Jóži Davida bylo schváleno většinou přítomných zastupitelů. Diskuse se protáhla až v bodě týkající se odvolání stávajících a delegace nových zástupců města do představenstev a dozorčích rad společností. V tomto bodě se naplno projevila neschopnost koaličních stran domluvit se, když byla jména v předloženém materiálu zástupci Změny, ODS i Starostů měněna, doplňována a navrhována bez zřejmého projednání, aby byla některá jména následně stažena. V původním materiálu, který zastupitelé dostali, byl například návrh na 3-člennou dozorčí radu Slezského fotbalového clubu, která byla přímo na jednání změněna na 5-ti člennou, ale na pět míst bylo navrženo koalicí hned 6 jmen! Situace se stala natolik nepřehlednou, až už ani sám primátor Víteček nevěděl, o čem nechává hlasovat, natož aby to tušil kdokoliv jiný. A tak jsem požádala o 10 minutovou přestávku, ve které měl pan primátor šanci vše si ujasnit. Škoda, že jsem nepožádala rovnou o pauzu na oběd, bylo už totiž po 14 hodině a konec jednání se všemi zmatky zatím v nedohlednu. V pauze si hlasování primátor nakonec připravil a po pauze vše schválili. Včetně navýšení počtu placených členů v dozorčí radě Technických služeb.

Zajímavostí je, že byl do dozorčí rady Haly Opava schválen pan Michal Krejčí, který byl doposud v představenstvu stejné společnosti za nás (SOS pro Opavu) na můj návrh a tentokrát jej navrhl přímo na zasedání radní Veselý (ODS), který už několik let naprosto zásadně a důsledně popírá vše, co řeknu, navrhnu či udělám. Ani u tohoto bodu nebylo odpovídáno na dotazy a dokonce nebylo ani vyhověno opakovanému požadavku, aby se představili či byli představeni ti, kteří jsou do orgánů městských společností delegováni. Takto základní požadavek byl splněn pouze částečně, když jej naše kolegyně Olga Pavlíčková vznesla už asi potřetí, představil se zastupitel Sedláček (ČSSD), který se ucházel o místo zástupce města v SmVak (kam stejně nebyl zvolen) a Witassek (Změna) nominovaný do dozorčí rady SFC. Následně představil nominanty KDU-ČSL pan náměstek Stiborský. Primátor Víteček, který byl nakonec schválen do SFC, KIC Odpady i dozorčí rady SmVak, také zareagoval, když řekl, že o společnostech nemůže ještě nic říct, protože je ještě nezná. Sice zřejmě neporozuměl dotazu, ale alespoň se snažil. To jeho přítomní spolustraníci a zastupitelé za ANO – Kolář (SFC, Hala, TSO), Kovařík (ELIO Slezsko, TSO), Kwiek (MDPO, Hala) a Sedlář (MDPO) nominovaní za město do nejedné společnosti odolali. Prostě se nezvedli a nebyli schopni se na mikrofon představit. A to budou za své funkce placeni. Ve volebním programu slibovalo ANO „vytvoříme kompetenční mapu, aby bylo jasné, kdo nese jakou odpovědnost“. Kdy se tedy jednotliví zastupitelé zvolení za ANO přihlásí jmenovitě a jasně k té své odpovědnosti?

A komise rady města jsme taky ošéfovali

K nelibosti vedení města zaznívala celá řada otázek také v dalším bodě „Zpráva o činnosti orgánů města“ – týkaly se především rozhodnutí městské rady. Zastupitelé z různých opozičních stran se ptali primátora, proč nebyli radou schváleni do komisí rady města jejich zástupci. Zvlášť, když pan Víteček emailem žádal každou politickou stranu, aby mu jména svých zástupců poslala. Místo toho schválila rada do každé komise nejméně 3 zástupce za ANO a protože je zřejmě „členů ANO“ málo, jsou někteří borci hned v několika komisích naráz! Zatímco námi delegovaný Pavel Stehlík, který byl v letech 2010-2014 jak radním, tak členem majetkové komise do této komise schválen nebyl, objevil se v ní za ANO velmi kontroverzní Romeo Doupal, který je zároveň v komisi pro urbanismus. Martin Petrásek je v komisi pro informatiku, pro urbanismus a v kulturní komisi, kromě toho, že se stal také členem dozorčí rady Technických služeb – je evidentně velmi schopný, či všeho schopný? Anebo je to snad snaha zaplatit si pana Petráska za jeho služby ve volební kampani z veřejných peněz? Všechny jeho funkce jsou totiž placené. Dotazy padaly i na to, kdo a jak byl vybrán a schválen jako oddávající a členy komise pro občanské obřady. I v tomto případě došlo k jakési podivuhodné selekci. Odpovědi se nám nakonec dostalo od radního za ODS Marka Veselého, který řekl, že si rada může schvalovat, co chce a nemusí zdůvodňovat nikomu nic! Olga Pavlíčková (Zelená) byla odvolána jako vedoucí pracovní skupiny Ekonomika v rámci aktualizace Strategického plánu města a podotkla, že přestože má na to rada právo, v minulém volebním období byli vedoucí pracovních skupin jak zástupci koalice tak opozice. Nyní všechny vedoucí funkce obsadila koalice. Vedoucím jedné pracovní skupiny se stal také Martin Petrásek 🙂

Investice jsou politickým rozhodnutím

Po třech hodinách jsme ukončili projednávání bodů primátora a dostali jsme se k bloku bodů 1. náměstkyně Simony Bierhausové. Nejdůležitější bylo schválení investic na rok 2015 – většina je z dotačních peněz, ať už v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, který se začal realizovat už před cca šesti lety anebo dalších dotačních programů. Mezi projekty jednoznačně vedou tělocvičny a pokračuje se v rekonstrukcích škol a školek, tak jak jsme začali v minulém volebním období. U investic se jedná vždy o čistě politické rozhodnutí, tj. záleží jen a pouze na vedení města, jaké si nastaví priority, protože kam se má investovat, neurčuje žádný zákon či nařízení. V tomto bodě bylo znát, že se paní náměstkyně se svou rolí političky ještě nezžila, když se snažila zdůvodňovat, že o investicích nebylo rozhodováno politicky, ale podle toho, co je potřeba. Doufejme, že tomu tak opravdu je.

Olga Pavlíčková (Zelená) upozornila na změnu v projektu výstavby nové tělocvičny pro ZŠ Komárov, kde byl původně schválený projekt na zděnou stavbu za 50 mil. Kč změněn na stavbu montovanou za 16 mil. Kč. Náměstek Halátek (Změna) obhajoval tento krok volby levnější varianty s tím, že se díky tomu bude moci realizovat také rekonstrukce umělého trávníku na hřišti SFC v Kylešovicích a ještě se postaví nová montovaná víceúčelová hala pro SFC v Městských sadech, o které zastupitel Kolář (ANO) tvrdil, že bude mít provozní náklady ve výši 100.000,- Kč ročně.

Pomůže změna pověřeného zastupitele urychlit schvalování územního plánu?

Následující blok bodů náměstka Dalibora Halátka (Změna) byl rychlý, nejhorší si odbyl hned v úvodu při schvalování vyhlášky o odpadech. Další jím předkládané body byly spíše technického rázu – jmenování nového zástupce města do Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57, kde na jarní valné hromadě skončím jako předsedkyně a v předsednictvu mě jako zástupce Opavy vystřídá náměstek Josef Stiborský (KDU-ČSL). Ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje mě nahradí primátor Martin Víteček. Překvapením byla změna „určeného zastupitele“ pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace, kterým byl v minulém volebním období náměstek Halátek zodpovědný za územní plánování. Podle materiálů, které jsme dostali, měl v této funkci pokračovat, ovšem při projednávání přednesl změnu jmen a určeným zastupitelem byl schválen architekt Jan Zelinka (ODS). Tak snad už se nový územní plán podaří úspěšně dokončit a v roce 2015 schválit.

Stahujeme, co jsme zařadili a zařazujeme, co jsme stáhli!

Blok bodů náměstka Josefa Stiborského (KDU-ČSL) týkající se sociální oblasti byl opravdu rychle projednán. Zastupitelstvo schválilo Komunitní plán, který už minulé zastupitelstvo před volbami bralo na vědomí. Byla schválena účelová dotace neziskové organizaci FOKUS, již tradičně také podpora terénní práce pro rok 2015 a měl se projednávat bod Návrh dotací na poskytování sociálních služeb, ovšem pan náměstek navrhl jeho stažení, protože se dohodli jinak a jsou nějaké nové skutečnosti… a nebylo by to tak podivné, kdyby ten stejný bod nebyl stažen a zařazen a stažen už po několikáté! Nejdříve byl 10 dnů před zasedáním zastupitelstva tento bod do programu zařazen, pak jsme cca týden předem obdrželi informaci, že byl z programu stažen. Ve čtvrtek před pondělním zastupitelstvem se konal finanční výbor, kde jsme se ptali, proč se nebudou schvalovat dotace, když je částka ve výši 10,4 mil. Kč součástí rozpočtu a organizace tedy nebudou vědět, s čím mohou pro rok 2015 počítat. Přítomný primátor Martin Víteček nebyl schopen reagovat, ale stejný večer proběhlo jednání koalice a v pátek ráno obdrželi zastupitelé od vedoucí sociálního odboru email, ve kterém nám posílala upravený návrh dotací a informaci, že tento bod bude na pondělním zastupitelstvu projednán. V pondělí ráno byl původně zařazený a následně stažený bod schválen do programu, tedy znovu zařazen, aby byl odpoledne z programu stažen a neprojednán! Tak jsem zvědavá, jak se bude s dotacemi na sociální služby zacházet dále. Návrh se totiž připravoval ještě na konci minulého období a pracovala na něm končící komise rady tak, aby se mohly dotace schválit před koncem roku a aby neziskové organizace věděly, s čím mohou pro další rok počítat. Pokud totiž sociální služby nepodpoří město, nemohou žádat o podporu ani jinde. Nové a věkově omlazené vedení města evidentně sociální služby jako stěžejní nevnímá a situaci výrazně podcenilo, když v rozpočtu nechalo schválit o cca 3 miliony méně, než je potřeba na zachování stávajícího rozsahu a když nevěnovalo pozornost nastavenému časovému plánu schvalování.

Šetřit budeme všude, ale na sobě ne

Po třetí hodině odpolední jsme se dostali k bodu předkládaném naší kolegyní a zastupitelkou Olgou Pavlíčkovou – Změna způsobu stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za vykonávání občanských obřadů. Přestože jednací řád zastupitelstva našeho města umožňuje, kterémukoliv zastupiteli předložit na zasedání bod, stalo se tak za 9 let mého působení teprve podruhé. Poprvé to bylo na zastupitelstvu 23.2.2010, když jsem předložila svůj bod já, tehdy jako opoziční zastupitelka. Největší odpor byl ze strany ODS a můj bod nebyl schválen. I tentokrát vystupoval proti návrhu opoziční zastupitelky Olgy Pavlíčkové především radní za ODS Marek Veselý, kterému šlo zřejmě hlavně o to, aby nepřišel o každoměsíční příspěvek města do rodinného rozpočtu ve výši 3630 Kč. Přestože jsme při projednávání rozpočtu slyšeli, jak se všude šetří, šetření, které by se dotklo příjmů „vyvolených“ oddávajících zastupitelů, nebylo vůbec připuštěno. Obsahem předkládaného bodu, byl totiž pouze návrh, aby rada města předložila změnu odměňování z paušální měsíční částky, která se vyplácí každému členu obřadní komise bez ohledu na to, kolik v daném měsíci provedl občanských obřadů na odměnu za každý jednotlivý občanský obřad, jak je to běžné v jiných statutárních městech. Dalo by se tak totiž za volební období ušetřit více než milion korun! Ale tady o šetření prostě nebyl zájem. (Tomuto tématu se budeme věnovat v samostatném článku.) Jelikož nebylo přijato žádné usnesení, měl by se bod projednávat příště znovu, tak uvidíme, jestli koaliční zastupitelé změní názor, protože o všemožné turbulence zatím opravdu není v našem městě nouze.

Přijďte se podívat příště, bývá to i zábavné a jak konstatovala jedna mladá dáma, která původně přišla na hodinu a zůstala až do konce zasedání, které sledovala ze zadní řady jako občanka – „je to jako v kině, už jen ten popcorn mi k tomu chyběl“. Kdoví, jak dlouho ještě budou zveřejňovány videozáznamy, když už teď nová rada stihla zrušit zveřejňování svých hlasování!

Loučím se s Vámi v tomto roce, přeji Vám za zastupitele Zelená pro Opavu příjemné Vánoce a úspěšný rok 2015, o kterém opět všichni věříme, že v něm už bude líp!

Vaše

Pavla Brady

Na stránkách společnosti TV Polar je k dispozici videozáznam z 2. zasedání opavského zastupitelstva, kde je možné shlédnout i jen jednotlivé body programu.
Zasedání trvalo více než 6 a půl hodiny, proto – pokud nechcete sledovat celý záznam – doporučuji shlédnout především tyto body programu:
– obecně závazná vyhláška č. X/2014 (zvyšování poplatku za svoz odpadu),
– rozpočet města na rok 2015,
– harmonogram termínů zasedání zastupitelstva v roce 2015,
– delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností (volba zástupců města do představenstev a dozorčích rad městských firem),
– zpráva o činnosti orgánů města (dotazy na práci rady města),
– realizace investičních akcí v roce 2015,
– změna způsobu stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za vykonávání občanských obřadů (bod, který do programu předložila naše zastupitelka Olga Pavlíčková)