Podle Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích § 82 b) „má člen zastupitelstva obce při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů.“

questions and answers

V demokracii je to tak zařízeno. Do zastupitelstva je zvolen určitý počet stran. Vítěz voleb zpravidla sestaví koalici, což znamená, že se s několika dalšími stranami dohodne, že budou společně prosazovat průsečíky svých volebních programů na zasedání zastupitelstva. Ostatní strany zůstanou v opozici. Role koaličních stran, které mají své zástupce ve vedení města, je předkládat návrhy pro „údržbu“ a rozvoj města. Rolí opozice je „hlídat a kontrolovat“, jestli koalice nepodlehla vábení moci a jestli město spravuje jako řádný hospodář. Na zasedáních zastupitelstva tak klade otázky, na které by mělo vedení města, resp. celá koalice, umět odpověď, pokud chce své kroky obhájit před veřejností.

Na 2. zasedání zastupitelstva města Opavy 15. 12. 2014 jsme kladli otázky k návrhu rozpočtu i dalším bodům předkládaným novým vedením města ke schválení zastupitelstvem a na mnoho z nich nám nebylo odpovězeno. Na vše nelze odpovědět rovnou. To jsme sami ve vedení města zažili a ani bychom to u všech otázek neočekávali. V takovém případě stačí říci, že odpověď bude doplněna písemně. Mnoho otázek ale bylo zcela ignorováno a byly zodpovězeny až po opakovaném položení dotazu nebo nebyly zodpovězeny vůbec a písemnou odpověď jsme si museli sami vyžádat.

Přehled otázek, které na zasedání položili zastupitelé za Zelenou pro Opavu, a (ne)odpovědí vám pro zajímavost přinášíme v tomto přehledu. Mnoho dalších otázek kladli také zastupitelé za ČSSD a Opavany. Ty také povětšinou zůstaly bez odpovědi.

Otázka: „V příjmech rozpočtu počítáte se zvýšením odvodů z loterií a výherních hracích přístrojů o 6 mil. Kč. Jak tohoto navýšení chcete dosáhnout?“ (Olga Pavlíčková)

Odpověď: Odpověděla Ing. Grigarová z finančního odboru, že jsou příjmy počítány s ohledem na realitu r. 2014.

 

Otázka: „Proč dochází k navýšení ve výdajích na zastupitele o 550.000,-Kč?“ (Olga Pavlíčková)

Odpověď: Primátor nejdřív nechal odpovědět paní Grigarovou, která řekla, že u jednání o této částce nebyla. Až poté primátor odpověděl, že se jedná o rezervu na nákup auta pro vedení města.

 

Otázka: „Kolik má vedení města v současnosti aut? Proč je potřeba kupovat další?“ (Olga Pavlíčková)

Odpověď: žádná

 

Otázka: „Na co konkrétně je určen příspěvek Slezské univerzitě ve výši 300.000,-Kč?“ (Olga Pavlíčková)

Odpověď: žádná

 

Otázka: „Výtahy v některých domech, které patří městu, již neodpovídají normám EU a je u nich nutná rekonstrukce. Na město přijdou kontroly a budou se ptát, proč výtahy neodpovídají normám. Jsou tedy nutné jejich rekonstrukce. Budou rekonstrukce výtahů provedeny?“ (Pavel Stehlík)

Odpověď: Primátor neví. Povolává Ing. Vltavského, vedoucího odboru majetku. Ten odpovídá, že finanční prostředky na rekonstrukce výtahů odbor požadoval, ale byly seškrtány.

 

Otázka: „Proč se navyšuje částka v položce náklady spojené s prodeji domů z 80 tis. Kč na 231 tis. Kč?“ (Pavel Stehlík)

Odpověď: Odpovídá opět Ing. Vltavský, že vedení města uvažuje o prodeji domů a tak se částka zvyšuje na případné výdaje na dražby.

 

Otázka: „Jakým způsobem vyjde Městský dopravní podnik s 66 mil. Kč?“ (Pavla Brady)

Odpověď: „Máme tady k dispozici 25 linek, což je luxus, který si Opava nemůže dlouhodobě dovolit. Je třeba to trošičku zredukovat.“ (primátor Martin Víteček)

 

Otázka: „Pane primátore, v Hlásce jste uvedl, že se zastupitelstva v minulém volebním období protahovala dlouho do noci. Víte tedy, kolik z celkových 25 zastupitelstev v minulém období probíhalo do pozdních večerních hodin? Jmenujte prosím alespoň dvě nebo tři města velikostí srovnatelná s Opavou, která mají jednání zastupitelstva dopoledne.“ (Olga Pavlíčková)

Odpověď na první otázku: „Nevím.“ (primátor Martin Víteček)

Odpověď na druhou otázku: „Havířov, Frýdek-Místek, Ostrava.“ (primátor Martin Víteček)

 

Žádost č. 1: „Prosím, aby se nám představili kandidáti, kteří jsou delegováni do představenstev a dozorčích rad městských firem. Ti, co jsou přítomni, tak osobně. Ti, co přítomni nejsou, tak kdybyste nám je pane primátore mohl představit vy. Mohli by nám říci, jak jsou profesně s touto funkcí spojeni a s jakým cílem do společnosti jdou.“ (Olga Pavlíčková)

Odpověď: bez reakce

K výzvě O. Pavlíčkové se připojil Tomáš Čvančara (ČSSD) a poté se představil Ing. Sedláček (ČSSD), který se nabídl jako zástupce do dozorčí rady Severomoravských vodovodů a kanalizací: „Jsem autorizovaný inženýr v oblasti vodohospodářských staveb, jsem soudní znalec v oblasti vodních staveb a pracoval jsem 30 let nebo 25 let ve výrobě těchto staveb a 5 let jako ředitel znaleckého ústavu, který se zabývá vodními stavbami.“

Pan Sedláček nebyl schválen. Zástupcem města v dozorčí radě Severomoravských vodovodů a kanalizací byl schválen primátor Martin Víteček.

 

Žádost č. 2: „Opakuji svůj požadavek, aby se nám představili alespoň přítomní zastupitelé, protože já o těchto lidech opravdu nevím vůbec nic. A vidím, že tady je pan Kovařík, pan Kwiek, pan Kolář, kteří jsou navrženi do těchto společností, tak stačí jedna dvě věty, proč tam jdete, jaký je váš cíl. Pokud o tom máme hlasovat, tak bychom měli vědět, o kom hlasujeme.“ (Olga Pavlíčková)

Odpověď: bez reakce

Po další výzvě ze strany Tomáše Čvančary (ČSSD) a Pavly Brady se představil Libor Witassek (Změna pro Opavu) nominovaný do dozorčí rady SFC: „Jsem členem mezinárodní poradenské skupiny, mám celou řadu podnikatelských aktivit. Jsem ekonomem. Zapojili jsme se do sportovního managementu po celé Evropě, podíleli jsme se na organizaci Olympijských her, podíleli jsme se na organizaci America’s Cup, rozjížděli jsme ekonomické a marketingové programy ve švédské hokejové lize a do dozorčí rady jdu s tím záměrem, abychom rozvinuli obchodní a marketingové aktivity a zvýšili příjmy z komerčních zdrojů.“

 

Žádost č. 3: „Já bych chtěla panu Witasskovi poděkovat. A potřetí teda se pokusím vyzvat i ostatní, jestli by nám řekli něco o sobě…málo..stačí jedna věta, netrvám na dvou.“ (Olga Pavlíčková)

Odpověď: bez reakce

 

Žádost č. 4: „Ať se nám představí alespoň ti, kteří budou za svou funkci pobírat odměnu [pozn. v Městském dopravním podniku a Technických službách].“ (Olga Pavlíčková)

Odpověď: pan náměstek Stiborský (KDU-ČSL) představil své zástupce v Městském dopravním podniku a Technických službách: „…Ing. Turek byl v dozorčí radě Městského dopravního podniku už delší dobu. Pracoval dlouhou dobu v bankovním sektoru….a do Technických služeb, do dozorčí rady, navrhujeme Ing. Michala Jedličku. Je to vodohospodář, ekonom, podniká, takže z této sféry má potřebné informace a zkušenosti.“

 

Otázka: „Rada města na svém 2. zasedání zrušila zveřejňování hlasování. Jaký byl k tomu důvod? Kdo konkrétně to navrhl?“ [V minulém volebním období rada města začala zveřejňovat, jak o daných návrzích hlasovala. Byl to první krok. Dalším krokem mělo být zveřejňování hlasování po jménech. Současná rada tento krok zrušila.] (Olga Pavlíčková)

Odpověď: žádná

O. Pavlíčková se tedy zeptala znovu a vyžádala si tentokrát písemnou odpověď. Tu obdržela dne 16. 1. 2015 a zní: „Uveřejňování výsledků hlasování, dle rozhodnutí bývalé rady města, nemělo příliš vypovídající hodnotu a nyní je v přípravě daleko transparentnější krok.“ (primátor Martin Víteček)

 

Otázka: „Proč nebyl do majetkové komise schválen náš zastupitel Pavel Stehlík, který byl v minulém volebním období členem rady města a také členem majetkové komise?“ (Pavla Brady)

Odpověď: žádná

P. Brady si vyžádala písemnou odpověď. Tu obdržela 16. 1. 2015 a zní: „Jelikož se jedná o iniciativní a poradní orgány Rady SMO, vybrali jsme ty kandidáty, u kterých očekáváme největší přínos pro usnadnění rozhodování rady města. Zástupci koaličních stran si plně uvědomují důležitost rozhodování na radě města, a proto si do komisí rady města zvolili takové zástupce, na jejichž doporučení se mohou spolehnout.“ (primátor Martin Víteček)

 

Otázka: „Je pravda, že byl připraven projekt i dotace na výstavbu zděné tělocvičny pro ZŠ Opava-Komárov ve výši 50 mil. Kč a poté, protože byla dána finančně přednost jiným akcím, se projekt změnil na stavbu montované haly za 16 mil. Kč?“ (Olga Pavlíčková)

Odpověď: Odpověděla Ing. Onderková, vedoucí odboru realizace investic, která tuto informaci potvrdila. Zároveň řekla, že šlo o rozhodnutí vedení města.

 

Otázka: „Proč se projekt změnil?“ (Olga Pavlíčková)

Odpověď: Odpověděl p. náměstek Halátek, že se naskytla příležitost udělat projekt levněji a s nižšími provozními náklady a pokud si má vybrat, jestli větší prostředky na jednu akci nebo menší prostředky na více akcí, tak je pro něj volba jednoznačná. Dodal, že za rozhodnutím postavit montovanou místo zděné tělocvičny si jednoznačně stojí.

 

Otázka: „Jaké budou provozní náklady na novou víceúčelovou halu pro SFC?“ (Olga Pavlíčková)

Odpověď: „Provozní náklady budou 100.000,-Kč ročně.“ (Milan Kolář, ANO 2011)

Otázka: „Nepletete se? Není to třeba 100 tis. měsíčně?“ (Olga Pavlíčková)

Odpověď: „Ne, nepleteme. Opravdu to bude 100 tis. Kč ročně.“ (Milan Kolář)

 

Otázka: „Proč rada nehlasovala o všech nominovaných do komise pro občanské obřady? Kdo konkrétně udělal pro radu předvýběr kandidátů?“ (Olga Pavlíčková)

Odpověď: žádná

O. Pavlíčková si vyžádala písemnou odpověď. Tu obdržela dne 16. 1. 2015 a zní: „Otázkou oddávajících, resp. členů komise rady pro občanské obřady, jsme se důkladně zabývali ještě před jednáním rady města a posléze v rámci rozpravy přímo na zasedání rady města. Rozhodnutí rady města v této věci je patrno z přijatého usnesení.“ (primátor Martin Víteček)

 

Otázka: „13. 11. 2014 jsem zasílala vedení města žádost za zapsaný spolek Business Heroes. Je to už více než 30 dní a dodnes mi nikdo neodpověděl. Chci se tedy zeptat, jestli je tato lhůta zrušena.“ (Olga Pavlíčková)

Odpověď: Údiv na straně celého vedení, že ještě odpověď nedostala a příslib, že ji brzo dostane. Vedení prý o žádosti jednalo už před 14 dny. Odpověď byla zaslána hned následující den, tedy 16. 12. 2015 a zní: „..Vám sděluji, že v současné době je projednáváno nastavení nových pravidel pronájmu prostor ve správě Opavské kulturní organizace, p. o. Po projednání dané záležitosti Vás budu o závěru neprodleně informovat.“ (primátor Martin Víteček)

Další odpověď přišla od náměstka Dalibora Halátka dne 14. 1. 2015: „…se vedení města rozhodlo neposkytnout Vám záštitu nad projektem Business Heroes, byla však dohodnuta sleva na nájem sálu ze strany příspěvkové organizace města Opavské kulturní organizace ve výši obvyklé pro nájem organizací města a jiných neziskovek.“