Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet města na rok 2015, a to zejména hlasy koalice (ANO 2011, KDU-ČSL, Změna pro Opavu, ODS a Starostové a občané městských částí SMO). Zastupitelé Zelené pro Opavu schválení tohoto rozpočtu nepodpořili, protože neodpovídá základním potřebám našeho města a ve svém důsledku způsobí omezení služeb velmi důležitých pro občany.

money_300dpi_rev2V rozpočtu pro tento rok byly výrazně zkráceny finance na tak důležité oblasti, jako jsou sociální služby či veřejná doprava. Škrtnuty byly i peníze na nezbytně nutné výměny nevyhovujících výtahů v obytných domech, čímž může dojít až k porušení zákona. Na druhé straně se však v rozpočtu počítá mj. s půlmilionovou rezervou na nákup nepotřebného auta pro vedení města, když primátor i náměstci služební auta mají, nebo s 300 tis. Kč na dosud neznámé projekty Slezské univerzity. Pokud bude dodržen schválený rozpočet, ve kterém jsou finance nezbytné pro sociální oblast sníženy o 3 mil. Kč, dojde k omezení rozsahu sociálních služeb potřebných, např. pro seniory a zdravotně postižené. Dopravní podnik, kterému nyní chybí 4-6 mil. Kč, bude nucen omezit počet spojů a dokonce i autobusových a trolejbusových linek, což povede ke snížení komfortu cestujících a většímu využívání aut, a to přestože má Opava dlouhodobě problém právě s vysokým dopravním zatížením způsobujícím časté smogové situace.

Jsme si plně vědomi toho, že sestavení rozpočtu města není snadným úkolem. Řešením, při kterém by takovéto snižování výdajů nebylo nutné, by bylo získání financí z externích zdrojů pro předfinancování investic, které budou následně proplaceny z dotací. Tato cesta by ovšem předpokládala rozpočtové provizorium na dobu nezbytně nutnou a tím posunutí schválení finálního rozpočtu o několik měsíců. Nové vedení města místo toho zvolilo cestu schválení nereálného rozpočtu ohrožujícího fungování města sestaveného seškrtáním výdajů bez zkoumání souvislostí.

Pavla Brady, Pavel Stehlík, Olga Pavlíčková

12.1.2015 bylo toto vyjádření zasláno redakční radě městského zpravodaje Hláska s žádostí o zveřejnění v únorovém čísle