Jak bude vypadat Opava za šest let? Jaké zde bude životní prostředí? Jaké výzvy před námi stojí? Pokud vás odpovědi na tyto otázky zajímají, bude pro vás nejlepší seznámit se se strategickým plánem města. Jako vedoucí pracovní skupiny životní prostředí jsem povinen představit vám budoucnost právě v této oblasti. Co nás tedy čeká? 

Zelená a příjemná krajina pro lidi

Jednou z velkých výzev pro budoucí vedení města je oživení dnes pusté zemědělské krajiny za městem. Jaká je situace na okraji města dnes? Nekonečné lány polí, místo potoků meliorační kanály, občas strom nebo bunkr a polní cesty pro zemědělce, avšak neatraktivní pro lidi.

Jak by mohla vypadat krajina v budoucnu? Zkuste si představit příjemnou krajinu volně navazující na obytnou zástavbu, s cestami a cyklostezkami, podél nichž rostou místní odrůdy ovocných stromů, která láká k procházce se psem, výjezdu na kole nebo na in-line bruslích. Krajina polní, která je však ozdobena alejemi vzrostlých stromů podél obnovených cest a s revitalizovanými remízky, které slouží jako úkryt pro ptáky a zajíce a zároveň chrání půdu před erozí. Krajina s přirozeně meandrujícími potůčky, kolem nichž najdeme tůňky pro obojživelníky. Prostě prostor, který láká k návštěvě.

Pro budoucnost města je to obrovská výzva, nejen do roku 2020, ale na příští desetiletí. Do této budoucnosti jsme podnikli první kroky – začali jsme obnovovat aleje, vymezujeme a chráníme významné krajinné prvky, vytváříme plán obnovy zeleně. Ale čeká nás ještě spousta úkolů (třeba majetkové vztahy) a dlouhá cesta, na kterou jsou všichni zájemci zváni.

Město chráněné před povodněmi a s čistou vodou v řekách

Většina z nás si pořád živě pamatuje na divoké povodně v roce 1997, kdy voda z řeky Opavy zatopila velkou část města. Tato situace už nesmí nastat. Právě proto se revitalizoval Otický příkop a zvyšovala kapacita Jaktarky. Také se oproti době před 17 lety zlepšila připravenost na povodně, kdy zde funguje povodňová komise a systém protipovodňové ochrany.

Avšak řadu úkolů je potřeba co nejdříve dotáhnout do úspěšného konce. Intenzívně se pracuje se na protipovodňové ochraně Vávrovic, která by měla ochránit tuto důležitou městskou část. Dokončuje se studie přírodě blízkých protipovodňových opatření, která by měla pomocí remízků, menších suchých poldrů a revitalizací toků pomoci lépe zadržet vodu v krajině tak, aby se vsákla a neodtékala tak rychle pryč.

Velmi důležitá je také čistota řek a potoků. Té dosáhneme především lepším čištěním odpadních vod v městských částech a všude tam, kde doposud chybí kanalizace zakončená na čistírně odpadních vod. Město má připravené investiční projekty v řádu stovek miliónů korun, které by současnou nevyhovující situaci pomohly vyřešit. Pro tak velký úkol je nutné zabojovat a získat peníze z Operačního programu životní prostředí.

Čisté ovzduší pro naše děti

Kvalita ovzduší je jedním z největších problémů města v zimním období, kterým trpí taky děti, které jsou na znečištění vnímavější. A ačkoliv se o tomto problémů ví a pořád píše v novinách, situace se zlepšuje jen pozvolna. Hlavními příčinami znečištění je doprava ve městě a nezodpovědní jedinci, kteří topí plasty a dalším odpadem, aby ušetřili pár korun. Nevěnují přitom pozornost tomu, jak ostatním lidem znepříjemňují život.

dym

Základním úkolem v oblasti dopravy je dokončení obchvatů okolo města, jak jižního, tak severního. V posledních 4 letech se tento cíl opět přiblížil, dostavěl se obchvat Kylešovic a v roce 2015 se začne stavět severní obchvat. Ty pomůžou tomu, že v ulicích města ubude hlučných nákladních automobilů znečišťujících ovzduší. Současně si však uvědomujeme, že je potřeba myslet také na šetrné druhy dopravy, jako je městská hromadná doprava a cyklodoprava.

Největší výzvou jsou však výše zmíněné domácnosti spalující odpad. Ty budou mít možnost pořídit si nové modernější kotle a tím znečištění omezit. Státní fond životního prostředí takové výměny podporuje. Je jasné, že některé lidi nezměníme, a zde pomůžou kontroly. Městská policie musí využívat všech možností, které nám dávají zákony, a požadovat jejich dodržování. Protože zdraví je jen jedno a musíme si jej vážit.

Pohled do budoucnosti

Strategický plán obsahuje další důležité úkoly a závazky do budoucna. Nechceme, aby nevyužitý odpad zaplňoval skládku, ale chceme jej využívat a kompostovat. Nechceme, aby teplo ohřívalo venkovní vzduch, proto musíme zateplit školy, školky, městské byty a další budovy. A především samotné město musí jít všem ostatním příkladem a mít všechny tyto problémy vyřešené a pod kontrolou.

Naše budoucnost je v našich rukou a záleží hlavně na nás, jakou si ji zařídíme. Vize Opavy s čistým ovzduším, čistými řekami a příjemnou krajinou plnou stromů podél cest je odvážná, ale reálná. Za sebe můžu říct, že těch pomyslných kroků pro její dosažení rád udělám hodně.

Další články autorky/autora