Hana Brňáková a Gabriela Mathiasová (sdružení Opavané) obvinila na posledním zastupitelstvu Pavlu Brady ze střetu zájmů, když se v projednávaném bodě „36/25 Majetkové záležitosti – záměr prodeje“ objevilo jméno firmy, která je sponzorem Strany zelených. 

Pavla Brady jako náměstkyně primátora zodpovídající za majetek města předložila zastupitelstvu k projednání záměr prodeje městského pozemku, jehož součást je bývalé koupaliště v Kylešovicích. Návrh na usnesení byl předložen variantně „schvaluje – neschvaluje“, nebyla připravena žádná varianta. K materiálu byla přiložena žádost společnosti JC Trans o odkup pozemku.

  • Co je podle zákona střet zájmů? Střetem zájmů se rozumí situace, ve které je člověk odpovědný dvěma nebo více různým organizacím či autoritám, jejichž požadavky na jeho chování se více či méně zásadním způsobem rozcházejí. Je to stav, kdy určitý subjekt (nebo osoba), který je povinen něco konat (nebo se naopak nějakého jednání zdržet), se současně dostává i do pozice subjektu, jemuž je takové plnění (zdržení se) ku prospěchu nebo naopak ke škodě. Politik, jakožto zvolený zástupce občanů, je svým voličům přímo odpovědný, a neměl by jednat proti jejich zájmům. Střet zájmů zastupitele nastává, kdyby např. schválil nebo lobboval za prodej majetku města ve prospěch své osoby či osoby jemu blízké. Zdroj: Wikipedia
  • Co je záměr prodeje? Záměrem prodeje je vyjádřena vůle obce prodat majetek, neschvaluje se konkrétní kupující. Záměr prodeje je obec povinna zveřejnit na úřední desce, vždy před prodejem nemovitého majetku. Bez zveřejnění záměru prodeje by byl prodej neplatný. Na základě záměru se může přihlásit jakýkoliv zájemce. Samotný prodej, resp. kupní smlouva pro konkrétní osobu (subjekt), je zastupitelstvem schvalována následně samostatně.

Společnost JC Trans je skutečně sponzorem Strany zelených, jak lze ověřit na transparentních účtech strany. V roce 2013 přijala strana od společnosti dar ve výši 100 000 korun na celostátní volební kampaň pro volby do poslanecké sněmovny, v tomto roce dar ve stejné výši na kampaň Zelené pro Opavu, kandidátky registrované pod Stranou zelených.

Pavla Brady nebyla ve střetu zájmu a nebyla povinna oznamovat podjatost. Neschvalovala ani nenavrhovala prodej, předkládala pouze záměr prodeje, a to z titulu funkce náměstkyně zodpovědné za majetek města. Ani zastupitelstvo prodej neschvalovalo, posuzovalo jen, zda město má zájem daný pozemek prodat, nebo si ho chce ponechat. Návrh byl předložen variantně „schvaluje – neschvaluje“, zastupitelům nebylo podsouváno žádné rozhodnutí. Schválením záměru prodeje by se, v případě schválení, zahájil formální proces přípravy smlouvy příslušným odborem magistrátu. Ten postupuje nezávisle v souladu se zákonem a dalšími předpisy. Zastupitelstvo pak schvaluje kupní smlouvu s konkrétními podmínkami a pro konkrétní osobu (subjekt).

  • Na okraj, v loňském roce schválilo město smlouvu, na základě které mu společnost JC Trans jisté pozemky daruje. I tento opačný, pro město jednoznačně výhodný obchod byl Hanou Brňákovou označen za střet zájmů Pavly Brady.

Prohlédněte si záznam projednání diskutovaného bodu na jednání zastupitelstva (čas 5:23 až 6:23)

Další články autorky/autora