Volební období je za námi a tak dovolte, abych zrekapituloval práci sportovní komise, ve které jsem působil jako předseda. 

Významný posun, co se týče podpory sportovních organizací, se podařil především v oblasti grantového systému, který je vyhlašován každým rokem a může se do něj přihlásit každá organizace splňující zásady pro udělení grantu.

V oblasti Grantu pro sport za volební období 2011 – 2014 bylo podpořeno 261 žádostí z celkového počtu 361 podaných, čímž se zvýšilo procento podpořených žádostí o více než jednu třetinu oproti minulému volebnímu období. Pro srovnání v letech 2007 až 2010 bylo podpořeno 116 z celkových 250 podaných žádostí.

Výrazně byly sportovní organizace podpořeny v letech 2012 a 2013, kdy se podařilo zvýšit objem financí pro grant z 1,8 milionů Kč na 3 miliony Kč. Bohužel ekonomická situace města nedovolila tento objem financí zachovat a bude úkolem nové sportovní komise v nadcházejícím volebním období, aby se snažila přesvědčit vedení města a zastupitele ke zvýšení objemu těchto financí.

Ve snaze zaměřit se na podporu mládeže byl upraven v roce 2012 grantový okruh Pravidelná sportovní činnost, který se nastavil formou poukázkového systému a který je zaměřený výhradně na podporu sportu dětí a mládeže. Díky tomuto opatření systém umožnil stoprocentní podporu všech řádně podaných žádostí a poukazů v této oblasti a jedná se tak o úspěšné transparentní přerozdělení peněz.

V roce 2014 se objem financí snížil opět na 1,8 milionů Kč. Sportovní komise i přesto, že musela navrhnout snížení požadovaných částek jednotlivých organizací, podpořila v poukázkovém systému všechny podané žádosti a v programu sportovní akce 83 % podaných žádostí. Celkově za léta 2011 až 2014 bylo na granty v oblasti sportu vydáno 8 831 800 Kč. Od roku 2013 došlo ke stoprocentní podpoře všech SK/TJ na území SMO novým dotačním titulem (Program Dotace TJ/SK). Poděkování si zaslouží vedení České unie sportu v Opavě, která výrazně pomohla sportovním organizacím s administrativou nutnou k získání grantu.

Další činností, kterou se sportovní komise zabývala, bylo vydávání stanovisek ve věcech žádostí na podporu sportovních akcí, činností či reprezentace města, které byly adresovány městu v průběhu daného roku.

Sportovní komise se vždy snažila řádně a svědomitě zhodnotit tyto žádosti a dle nejlepšího zvážení doporučila nebo nedoporučila jejich schválení. Celkově za volební období prošlo přes podatelnu města 79 žádostí v celkové výši 3 104 635 Kč.

V tomto volebním období sportovní komise dále podpořila 3 žádosti o začlenění do přímé podpory města. Organizace SK Pema, FK Slávia a Kanoe klub Opava, které společně s dalšími patří mezi významné sportovní organizace s kvalitní činností i prací s mládeží, byly do přímé podpory zařazeny.

Významnou událostí v rámci podpory sportu je vznik a schválení dokumentu: ,,Koncepce finanční podpory sportu statutárního města Opavy“. Díky této koncepci a financím ze zdanění loterijních a sázkových her došlo k podpoře všech sportovních organizací na území Statutárního města Opavy, které této možnosti dotace využily a podaly řádně a včas žádost o dotaci. V roce 2013 a v roce 2014 podpořeno 185 organizací částkou 6 milionů Kč. Tento dotační titul znamenal výraznou podporu sportovnímu prostředí a město dopomohlo sportovním klubům a TJ na svém území k provozní stabilitě po výpadku zdrojů financí změnou zdanění hazardu.

Finance z loterijních a sázkových činností byly v rámci koncepce využity také na rekonstrukce vybraných sportovišť – převážně školských, což považuje sportovní komise jako důležitou součást podpory sportu v Opavě. Konkrétně se jednalo o sportovní halu ZŠ Mařádkova, tělocvičnu ZŠ Otická, sportoviště ZŠ Englišova, sportoviště ZŠ Kylešovice a hřiště ZŠ Vrchní.

Město Opava se může právem pochlubit, že podporuje sport a že má zájem na jeho rozvoji. Město nepodporuje sportovní organizace jen finančně, ale také formou investic do provozu a údržby hlavních sportovišť, kterými jsou zimní stadion, plavecký bazén, koupaliště, fotbalová hřiště, atletický stadion, hokejbalové hřiště a tělocvičny.

Sportovní komise doporučuje pro další období:

  • udržet sytém grantů a dotací: poukázky, podpora sportovních akcí, dotace TJ/SK i přímé dotace hlavních sportů,
  • udržet podporu sportovišť: investice, údržba, provoz,
  • zaměřit se na oddělení podpory všeobecné sportovní činnosti (volnočasové aktivity) od soutěžní sportovní činnosti, nejlépe samostatným grantovým titulem nebo vrácením pod prevenci kriminality,
  • vyčlenit zdroje pro ocenění významných opavských sportovců nebo výjimečných sportovních událostí,
  • zachovat model členství Sportovní komise tvořený ze zástupců zastupitelských politických klubů a místních odborníků na problematiku sportu, popř. členů vedení organizací podporujících sportovce a sportovní oddíly.